Nimewo espesyal, janvye 2008 Pòtvwa mouvman popilè a


 

Pou konprann travay ICKL la

Jan anpil nan nou konnen l deja, ICKL vle di an kreyòl : Enstiti Kiltirèl Kal Levèk. Enstitisyon sa a, ki pote non yon potorik gason, yon ayisyen konsekan, yon filozòf, yon jounalis, yon patriyòt, yon pè katolik ki te rele : Pè Kal Levèk. Li te pran angajman bò kote klas moun yap toupizi yo nan sosyete nou an, patikilyèman peyizan malere yo. Kòm nèg save, Pè Kal pat janm mete konesans li nan sèvis boujwazi a. Okontrè li te toujou mete li menm ak tout konesans li yo, nan sèvis klas moun yap fè sibi tout kalite soufrans nan soyete a. Kidonk, Pè Kal Levèk se te yon veritab entèlektyèl òganik pèp.

Li te toujou ap denonse sistèm eksplwatasyon-dominasyon-enjistis ak esklizyon klas dominant yo ki minorite tabli sou klas y ap domine yo, ki reprezante majorite nan sosyete a. Kal Levèk te kwè, se pa nòmal, nan peyi Dayiti, pou yon ti gwoup moun kontinye ap vin pi rich chak jou, sou do yon pèp, y ap fè vin pi pòv chak jou pi plis. Kal te kwè sitiyasyon sa a, pa dwe rete konsa, fòk sa chanje. Kal te kwè anpil nan batay pou chanjman an.

Men, Kal te klè, chanjman sa a pap fèt pou kont li, ni klas k ap fè dekabès sou do pèp la, pa gen okenn enterè pou sitiyasyon pèp la chanje, okontrè. Nan sans sa a, daprè Kal ak tout lòt moun ki konsyan, yo kwè pou siyiyasyon pèp la chanje, fòk se pèp la menm, ki transfòme tèt li kòm aktè ; defason pou pran desten l nan men, pandan l ap mennen yon batay san rete nan fè presyon sou leta, pou reponn revadikasyon l yo, pou kondisyon lavi li kapab amelyore. Tout sa ap fèt, nan sousi pou li ranmase plis fòs, plis esperyans, pou kontinye mennen batay ki dwe debouche nan chanje sosyete miwo miba a, pou tabli yon lòt kalite sosyete ki pi jis, nan peyi a nan enterè majorite a, ak yon lòt kalite leta pou dirije nouvo sosyete sa a, nan yon lòt mantalite.

Daprè Pè kal Levèk, pou rèv sa a rive reyalize, fòk moun ki nan diferan sektè nan klas yap domine yo (ouvriye, ti peyizan ak lòt travayè, ti machann ak lòt fanm malerèz, etidyan ak pwofesyonèl konsekan….) rive pran konsyans, òganize yo pou konstwi ansanm ak lòt pèp sou latè yon gwo fòs solid pou mennen lit sa a nan viktwa final la. ICKL enskri travay akonpayman l ap bay òganizasyon yo, nan oryantasyon sa a.

ICKL pwofite nimewo jounal KONTAK sa a, pou l kòmase pataje kèk enfòmasyon sou travay li. Nan nimewo sa a l ap prezante globalman travay li te reyalize ak diferan òganizasyon patnè l yo pou ane 2007 la. Travay sa yo soti nan yon plan pou 3 lane (2005 - 2007), kote ICKl te vize « pote kontribisyon pa li nan ede aktè ki nan mouvman popilè a ranfòse kapasite yo pou yo kapab reprann plas yo sou sèn politik la epi batay pou kondisyon lavi mas yo chanje ».

Dewoulman aktivite ICKL pou ane 2007 la.

Ak plan twa lane sa a, ICKL te travay ak divès òganizasyon nan mouvman popilè a (TK Nòdwès, TK Sid, TK Sidès, FGPB, KPN ak CMD). Diferan pwogram ki gen andedan enstiti a te akonpaye òganizasyon sa yo nan aktivite mobilizasyon y ap fè, nan fòme kad dirijan ak animatè, nan ede estriktire baz òganizasyon yo atravè aktivite imèsyon yo, nan ede òganizasyon yo devlope/ranfòse aktivite ekonomik, nan kad sa nou rele ekonomi solidè a. Diferan aktivite sa yo te rantre andedan 4 aks, ki se :

-   Ranfòsman òganizasyonèl

-   Konsètasyon ak aksyon kolektiv

-   Lit kont lamizè

-   Sistematizasyon ak vilgarizasyon

An jeneral tout aktivite ICKL ap mennen ak òganizasyon yo atravè kat pwen ki site pi wo a makònnen youn ak lòt nan yon sèl gwo objektif ki se : Ede òganizasyon yo ranfòse tèt yo, pou yo gen kapasite nesesè, pou mennen batay pou fòse Leta reponn revandikasyon yo.

Menm si chak òganizasyon gen pwòp pwoblèm espesifik pa yo, gen sèten ki parèt yon jan jeneral ki frape tout òganizasyon. Pwoblèm tankou : Fòmasyon, fonksyònman regilye ak demokratik, bòn jesyon ak transparans, kesyon lit revadikativ yo … Malgre sa, pwoblèm yo pa janm poze menm jan nan chak òganizasyon, paske yo chak gen pwòp mak fabrik pa yo, y ap viv pwòp reyalite pa yo. Pou sa, travay akonpayman ICKL ap bay òganizasyon yo fèt sou mezi, parapòt ak chak òganizasyon. Nan sans sa a, fasilitatè ICKL yo, toujou chache adapte metòd travay yo ak reyalite yo jwenn sou teren an.

1. - Aktivite Planifikasyon / Evalyasyon.

Tout aktivite ICKL reyalize ak yon òganizasyon, li toujou chita dabò ak òganizasyon sa a, pou ede li evalye reyalite li. Aktivite sa a pèmèt ansanm ak òganizasyon an ICKL dekouvri pwen fò ak pwen fèb yo, tire leson ki nesesè epi, degaje pèspektiv pou korije pwen fèb yo ak pou ranfòse pwen fò yo. Rezilta travay sa a, sèvi nou materyo pou òganizasyon an bati pwòp pwogram, plan daksyon ak planifikasyon pa li. E, sou sa òganizasyon an defini an, ICKL gade ansanm ak li ki kout men li kapab pote selon nati li, kapasite li ak limit li. Nan ansanm aktivite ki prevwa pou ane a, chak sa ki fèt, ansanm nou fè yon evalyasyon. Òganizasyon an ak ICKL kritike divès aspè nan travay la, epi bay konsèy pou travay la fèt pi byen. ICKL konsidere evalyasyon sa yo kòm evalyasyon pasyèl. Nan fen ane a, oubyen nan komansman lòt la, ICKL fè yon evalyasyon anyèl ak yon planifikasyon.

2. - Imèsyon/ Vizit teren :

Aktivite sa, pèmèt fasilitatè/ animatè ICKL yo desann nan baz òganizasyon yo pandan yon semèn, pou al fè konesans yon jan pi pwofon ak manb yo epi ak milye kote yap viv la. Nan pale ak yo, manje ak yo, dòmi ak yo, patisipe kèk fwa nan aktivite y ap reyalize keseswa pou òganizasyon an oubyen pou yo viv. Kalite relasyon sa a ki tabli nan mitan nou an, li pèmèt youn konnen epi konprann lòt pi byen. Sa fè fasilitatè /Animatè ICKL yo fè bi bon obsèvasyon sou zòn nan, sa fè yo pi byen konprann sitiyasyon global moun yo ak òganizasyon an. Konsa travay la vin fèt pi fasil.

3. - Fòmasyon.

ICKL reyalize diferan kalite fòmasyon ansanm ak òganizasyon yo, nan objektif pou ede yo ranfòse kapasite global yo pou yo kapab fè fas kare ak responsablite yo. Li fè sa atravè diferan pwogram li yo.

Pwogram Kore baz

3.1- Fòmasyon Animatè/dirijan.

Pwogram fòmasyon Animatè/dirijan yo gen pou pi piti 3 gwo modil :
-   Edikasyon Popilè
-   Analiz reyalite.
-   Animasyon an jeneral

Chak òganizasyon defini kritè ak kondisyon pou yon manb vin pran fòmasyon sa yo, epi apre pou al mete konesans sa yo nan benefis òganizasyon an. Lè chwa yo fin fèt, ICKL defini ak òganizasyon an yon kalandriye pou seminè yo. Se ICKL ki deplase al reyalize aktivite sa yo sou teren chak òganizasyon. Chak seminè yo dire pou pi piti 3 jou travay. Tout òganizasyon ICKL ap travay yo deja benefisye pwogram sa a ; men genyen ki pi avanse pase lòt.

3.2 - Fòmasyon ak aktivite ekonomi solidè

Pou òganizasyon yo konbat ak lamizè a, epi ranmase fòs nesesè pou mennen batay pou transfòme sosyete a, ICKL mete sou pye, sou lobedyans pwogram Kore baz la, yon ekip k ap akonpaye òganizasyon yo nan ede yo reflechi sou esperyans aktivite ekonomik yo abitye fè, pou yo dekouvri ki jèm sosyete kapitalis la ki kache anndan aktivite sa yo. Egzèsis sa a, pèmèt òganizasyon yo dekouvri kontradiksyon ki genyen ant kalite pwojè sosyete yo di y ap defann nan ak kalite pratik ekonomik y ap devlope yo. Sa fè yo pran dispozisyon pou pote koreksyon nan lespri ekonomi solidè a ak transfòmasyon sosyete a tout antye. Paske ti aktivite sa yo pa fouti ranplase wòl Leta, nan sa ki gade mizè pèp la. Refleksyon sa yo rive ateri atravè finansman plizyè aktivite ekonomik, men tou e sitou atravè divès seminè sou :

-   Ekonomi solidè - Mak fabrik li / Diferans ak ekonomi kapitalis la, ak lòt kalite ekonomi yo ?
-   Kijan yo ekri yon pwojè (Demach metodolojik soti depi nan konsepyon, planifikasyon, redaksyon, Egzekisyon, evalyasyon ak swivi
-   Jesyon ak zouti jesyon
-   Teknik elvaj kabrit

Pwogram Dwa moun

3.3 - Batay pou defann Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl yo.

Batay sa a genyen twò gwo moso ladan l :

-  Fòmasyon sou pwoblematik Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl yo
-  Mobilizasyon ak sansibilizasyon òganizasyon baz yo
-  Pledwaye bò kote otorite Leta yo.

Genyen divès aktivite ki antre nan 3 gwo moso sa yo, tankou : 1. Seyans fòmasyon pou manb òganizasyon baz yo ak otorite lokal yo ak pwodiksyon kaye fòmasyon ; 2. Andreman aktivite mobilizasyon òganizasyon baz yo ap mennen pou fè respekte Dwa Ekonomik, Sosyal ak Kiltirèl yo depi nan preparasyon rive nan reyalizasyon aktivite sa yo ; 3. Ede òganizasyon baz yo monte kaye revandikasyon, ankouraje rankont ant òganizasyon yo ak otorite lokal yo pou diskite sou pwoblèm yo epi pwodui yon seri zouti kominikasyon, tankou : emisyon radyo, afich.

Pwogram Dwa moun akonpanye diferan òganizasyon nan ede yo monte dosye, prepare ak pibliye kaye revandikasyon. Ede òganizasyon yo prepare epi reyalize mobilizasyon sou sèten revandikasyon. Tankou sa te fèt ak FGPB nan batay li lanse pou fòse leta pwoteje anviwònman an nan zòn Bèlfontèn nan. Menm jan sa fèt nan ede CMD ak TK Sid nan lit y ap mennen pou tout moun bò lakay yo rive jwenn bon batistè gratis. Se pwogram sa a ki reyalize tout seminè sou pouvwa lokal, dwa ekonomik sosyal ak kiltirèl (DESK) yo, ki pèmèt baz la gen yon lide klè sou : kisa kolektivite teritoryal yo ye ? Enpòtans yo - Wòl ASEK ak KASEK yo - Pozisyon òganizasyon yo dwe genyen parapòt ak sa ? Kisa desantralizasyon an ye ? Ak tout kesyon vyolasyon dwa moun yo. E sitou kijan pou n defann dwa nou ? Anplis, pwogram nan pibliye yon dokiman sou metòd pledwaye sa vledi kijan poun mennen batay nou yo ak plis ladrès pou yo bay pi bon rezilta.

Pwogram Lye dechanj

3.4 - ICKL atravè pwogram Lye dechanj toujou reyalize tout yon seri rankont ak diferan òganizasyon patnè li yo ansanm ak lòt òganizasyon tou. Espas sa yo sèvi pou pataje esperyans, kote youn ap aprann nan men lòt. Li konn òganize tout yon seri konferans/ deba sou yon tèm ki fè aktyalite. Dènye konferans/deba a fenk sot reyalize nan mwa novanb 2007 la, sou pwoblematik konstitisyon an, ki se youn nan gwo pwen cho moman an.

Ki rezilta ?

Aprè rezilta pwòp evalyasyon òganizasyon yo mete sou sa ICKL obsève, nou kapab di travay sa yo, kòmanse pote yon ansanb rezilta :

-   Majorite manb gwoupman, dirijan ak animatè yo, chak nan nivo pa yo kòmanse wè epi konprann pi byen ki sa yon òganizasyon ye. Diferans ki fèt ant yon òganizasyon popilè ak lòt kalite òganizasyon yo. Wòl ak enpòtans li, epi kijan li dwe fonksyone.
-   Majorite baz òganizasyon yo kòmanse ap jwe wòl kontwòl ak patisipasyon yo anndan òganizasyon yo.
-   Gen plis tranparans, demokrasi ak patisipasyon anndan òganizasyon yo.
-   Gen yon nivo konsyans kritik k ap devlope kay manm yo nan diferan nivo nan òganizasyon yo, ki fè vin gen plis kesyònman kap fèt, kit parapòt ak sa k ap pase anndan òganizasyon yo, kit parapòt ak sa k ap pase nan sosyete a an jeneral.
-   Genyen plis moun ki pran responsablite yo nan diferan nivo nan òganizasyon yo.
-   Tout òganizasyon yo vin gen plis moun ki fòme pou pote travay fòmasyon an ak lòt responsablite pou fè òganizasyon yo mache pi byen.
-   Nan chak òganizasyon yo gen yon ti pwojè ekonomik kap mache (Elvaj kabrit, aktivite kredi, semans ak estokaj, transfòmasyon chokola…)
-   Piti piti, lit revandikasyon yo kòmanse deklannche.
-   Chak òganizasyon sa yo pa rete izole, yo antre nan youn oubyen yon lòt rezo nasyonal peyizan ki egziste nan peyi a, kit se planopa ou konarepa.

Pa gen youn nan rezilta sa yo ki gen tan rive nan yon nivo satisfezan. Se pou sa òganizasyon yo ak ICKL pran angajman pou kontinye travay pou ranfòse pwen ki pozitif yo. Nan sans sa a, nouvo Plan estratejik 2008 - 2012 ICKL la ap chita sou pwen pozitif sa yo epi ranfòse yo. Men yon ranmase sou gwo moso Plan estratejik la :

Plan an ranmase 4 aks travay ak 4 tèm transvèsal. 4 aks yo se :

1. Ranfòsman òganizasyonèl ak Kolektivite teritoryal

2. Ekonomi solidè ak dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl yo (DESK)

3. Konsètasyon ak Mobilizasyon

4. Rechèh, sistematizasyon, pwodiksyon

1. Ranfòsman òganizasyonèl ak Kolektivite teritoryal Atravè aks sa a, ICKL vize :

-   Fòmasyon pou ede òganizasyon yo estriktire tèt yo pi byen, ranfòse yo
-   Mizanplas ak fonksyonman regiliye rezo yo : lokal, rejyonal elt..
-   Apiye ankadre tout inisyativ mobilizasyon õganizasyon patnè yo ap fè
-  Pwodui kèk materyèl didaktik (kaye,k7)
-   Ede òganizasyon yo devlope kèk zouti kominikasyon
-   Ede òganizasyon yo vin pi fò sou teren an (ranfòsman lidèchip OP yo)
-   Fè fòmasyon sou kèk tèm ki makònen ak pouvwa lokal, kolektivite teritoryal
-  Ankouraje patisipasyon òganizasyon yo nan jesyon kolektivite yo
-   Fè fòmasyon pou ranfòse kapasite ak patisipasyon fanm yo nan òganizasyon baz yo

2. Ekonomi solidè ak dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl yo (DESK)

-   Apiye OP yo antan enstiti a ap fè fòmasyon sou tèm ekonomi solidè epi finanse kèk ti pwojè nan lide pou ede OP yo konstwi otonomi yo
-   Rezo ant diferan aktè ekonomik ki nan sektè popilè a
-  Apiye OP yo nan mete kanpe kèk ti antrepriz
-   Fè sesyon fòmasyon sou DESK yo pou manm rezo yo
-   Akonpaye OP yo nan kanpay sansiblizasyon ak mobilizasyon sou DESK yo
-   Rankont ant OP yo, rezo yo ak eli lokal yo sou revandikasyon kominote yo

3. Konsètasyon ak mobilizasyon

-   Rankont pataj esperyans ant diferan aktè mouvman popilè a
-   Piblikasyon bilten kontak popilè
-   Konferans deba, kòlòk ak seminè sou kèk tèm ki enterese mouvman popilè a
-   Inivèsite ete
-   Ranmase memwa lit popilè y

4. Rechèch, sistematizasyon

-   Fè rechèch sou teren sou kèk tèm
-   Sistematize kèk esperyans batay
-   Fè fòmasyon sou kesyon sistematizasyon an ak OP yo

4 tèm transvèsal yo se :

1. Kesyon fanm lan 2. Pwoteksyon anviwonnman 3. Alfabetizasyon 4. Pwomosyon kilti popilè

Lè n gade enpòtans tèm transvèsal yo nan kontèks jounen jodi a, chak pwogram enstiti a ap ranmase tout 4 tèm sa yo selon mak fabrik pwogram lan.

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Yon ane ki pa ale nan avantay mas popilè yo nan nivo politik.

- Ki avantaj AYITI ta kapab genyen nan APE ?

- Ayiti : kriz politik, kriz konstitisyonèl oubyen toude ?


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL