Ane 2008 - Nimewo 1 Pòtvwa mouvman popilè a


 
CMD-OD
Reyalizasyon ak pèspektiv pou ane 2008 la

Pou avanse ak travay òganizasyon an nan kòmansman ane 2008 la CMD-OD te rive monte yon plan daksyon ki gen ladan l divès aktivite tankou : ekonomi solidè ki divize an 3 pati, yon pati kote gen evalyasyon boutik kominotè a, yon lòt kote ki gen elvaj kabrit epi kredi pou ti machann ; - aktivite fòmasyon, sansibilizasyon ak mobilizasyon epi aktivite eleksyon pou mete kanpe yon lòt komite kòdinasyon nan tèt CMD-OD.

I. Aktivite ekonomi solidè

Aktivite pou rantre kòb rete yon pyon enpòtan pou òganizasyon an. Nan sans sa a òganizasyon an ak patnè li yo te rive mete sou pye aktivite ekonomik pou amelyore sitiyasyon sèten moun nan kominote a.

1. Evalyasyon boutik kominotè a.

CMD-OD te jwenn finansman pou mete kanpe yon boutik kominotè nan objektif pou te bay yon pati nan benefis boutik la ak P V V I H yo (moun ki enfekte ak viris ki lakòz maladi SIDA a). Pwojè sa a, se te OMS ki te finanse l. Men se te UCS Gwavyèn ki t ap kowòdone l. Sa fè 2 lane depi pwojè sa a la (2006). Kounye a CMD-OD twouve l nan yon faz pou l evalye boutik la sou 2 bò.

-  Sou bò anndan : kowòdinasyon an chita ak komite k ap jere boutik la pou l wè si gen defisi ak benefis.

-  Sou bò deyò : CMD-OD chita pale ak responsab UCS Gwavyèn yo avèk responsab OMS yo pou yo rive rekondi finansman pwojè a. E tou pou wè kouman yo te ka ede CMD-OD nan zafè transpò ki koute òganizasyon an anpil aprè pwodui yo fin achte lavil, pou rive avèk yo nan onzyèm seksyon, espesyalman nan CMD-OD ki sitiye l nan Dousèt anviwon 7 kilomèt wout nasyonal nimewo 2 a.

2. Aktivite elvaj

Pwojè ekonomi solidè a gen ladann, elvaj kabrit ak kredi pou ti machann. Se ICKL ki ede nou jwenn mwayen pou kanpe aktivite sa yo. Pwojè sa a gen anviwon yon lane. Pou zafè elvaj kabrit la, se yon aktivite ki ap byen mache. Pou moman sa yo, vin gen 12 moun anplis ki jwenn kabrit aprè premye benefisyè yo, kote anviwon 40 moun te jwenn, te gen k ite mouri nan kabrit sa yo.

Pou koulye a gen plis pase yon senkantèn kabrit e gen pitit ki fèt, ki poko distribiye. Sa vle di elvaj la ap mache. Se tout gwoupman ki patisipe nan aktivite kabrit la. E se yon komite ki gen 5 moun k ap jere elvaj la.

3. Aktivite Kredi

Pou kredi a menm se gwoupman fanm nan k ap jere l MOFOD, ki se Mouvman Fanm Onzyèm ak Douzyèm. Malgre to enterè yo reklame a a trè ba, parapò ak lòt enstitisyon ki konn prete kòb pou fè komès sa pa mache twò byen ditou pou sektè aktivite sa a. Yo reklame selman 1% enterè sou 2500goud chak mwa. Men malgre sa a se tèt chaje. Gen moun ki pa peye a lè, e gen moun kòb la fè fon nan men yo (defisi). Tout sa se pwoblèm aktivite prè a ap andire. Chak 2 mwa yo prete yon gwoup moun anplis. Sa fèt pa woulman. Sa vle di se lè yon moun fin vèse tout sa l dwe vèse, ti kòb sa pral pemèt lòt moun jwenn ti prè pa yo pou y al degaje yo. Li te komanse ak 30 fanm. Ogmantasyon pri pwodui premye nesesite yo sou mache entènasyonal nasyonal la vin lakòz aktivite sa a gen plis difikilte pou li mache.

II. Ativite fòmasyon

Fòmasyon se yon aktivite ki pèmèt òganizasyon kanpe dyanm pou l ka fè fas kare ak tout kalte pwoblèm yon òganizasyon ka kwaze sou chimen batay yo. Men tou pou l kapab wè konprann, aprann pou òganizasyon a ka chanje sitiyasyon moun nan kominote a.

1. Sante bèt

Nan sousi pou jere, pou amelyore, pou chanje fason peyizan ap gade bèt ki se yon aktivite ki kapab rapòte kòb, CMD-OD ak patnè l ICKL espesyalman seksyon KORE BAZ, te pwograme yon fòmasyon sou sante bèt. Fòmasyon sa a te fèt nan mwa avril la. Gras ak fòmasyon sa a peyizan yo pral kapab fè fas ak kèk ti pwoblèm yo te konn rankontre nan aktivite sa a. Deja, CMD-OD gen yon pwojè elvaj ak ekonomi solidè. Sa pral pèmèt sa fè plis pwofi.

2. Fòmasyon pou animatè

Mèkredi 14 me te gen yon fòmasyon pou animatè yo. Se pou kontiniye ak pwogram fòmasyon ki te konn fèt pou animatè yo deja. Se pou pèmèt animatè yo pi djanm, pi pèfòman nan travay yo. E tou sa ap fè gwoupman yo fè plis pwogrè. Angwo se tout CMD-OD ak kominote a k ap benefisye fwi travay sa a.

III. Aktivite sansibilizasyon ak mobilizasyon

Pou pèmèt moun rive pran konsyans sou kèk pwoblèm k ap ravaje kominote a, CMD-OD te chwazi sansibilize moun ak mobilize yo yon fason pou apeze kèk pwoblèm.

1. Anviwònman

Onzyèm, se kote ki menase pou l ta vin yon dezè si depi koulye a tout moun ak tout òganizasyon enstitisyon ak asosiyasyon nan zòn nan pa koumanse mete men nan pat la pou frennen ewozyon sa a ki vin jou aprè jou pi rapid.

Pou kòmanse, CMD-OD te òganize nan mwa fevriye a (2 fevriye) yon konkenn chenn jounen refleksyon sou zafè anviwònnman an. Jounen refleksyon sa a te rasanble plizyè òganizasyon peyizan nan zòn nan tankou MKOZE (Mouvman Kole Zepòl), OPDP (òganizasyon peyizan pou devlopman onzyèm), OPD (òganizasyon peyizan Dirisi) MP12 (Mouvman peyizan douzyèm, ak CMD-OD (Coordination des Militants pour le developpement Onzième et Douzième). Oganizasyon sa yo ak CMD-OD te reflechi sou pwoblematik anviwònman an. E yo te chache kòz degradasyon anviwònman an e yo te pran desisyon pou yo wè kòman yo pral rive frennen sitiyasyon sa a nan zòn nan. Kòm sous pwoblèm sa a, òganizasyon yo ak CMD-OD te wè li nan lamizè ak mank fòmasyon ak edikasyon pou peyizan nan zòn nan sa vle di kouman pou yo travay ak aji nan mòn. Nan sans sa a òganizasyon yo pran yon desisyon pou mete kanpe yon rezo pou batay nan objektif pou pwoteje anviwònman an. Men tou, yo wè nesesite pou tout moun san distenksyon nan zòn nan ak tout enstitisyon nan kominote a ta antre nan koze sila.

2. Konsomasyon pwodui lokal.

Nan sousi pou valorize manje lakay e tou pou ankouraje peyizan k ap travay latè, CMD-OD antre nan sansibilize peyizan yo pou yo konsome pwodui lokal yo, yon fason pou pèmèt lavichè a fè ti desann. Nan refleksyon sou koze sa a, CMD-OD wè gen yon neglijans nan konsomasyon pwodui lokal yo. Sa lakòz dekourajman bò kote kiltivatè yo. Yon kiltivatè deklare : « Mwen pito plante pwa pase mayi ak pitimi, paske lè moun yo achte diri mayami, w ap achte pwa peyi nan menm ». CMD-OD ap kontinye reflechi sou koze sa a pou kapab fè moun nan zòn nan wè dabò nesesite pou konsome pwodui lokal, epi pou moun tout kote antre nan lojik sa a nan objektif pou responsab yo wè nesesite pou demare ak yon politik agrikòl pou peyi a. Sa ki pral pèmèt tout ayisyen jwenn manje pou yo sa satisfè.

IV. Aktivite eleksyon

Pou mete kanpe yon komite kowòdinasyon tou nèf nan tèt CMD-OD, yon konsèy ki gen ladan 5 moun te fòme pou òganize eleksyon nan tèt òganizasyon an. Eleksyon sa yo te prevwa pou fèt nan mwa jen k ap vini la (jen 2008). An fen CMD-OD ap travay ak tout moun ki vle sitiyasyon peyizan chanje. Depi moun sa yo ak enstitisyon sa yo gen menm visyon ak li.

icklhaiti [ICKL HAITI]

..................................................

Nan menm nimewo sa a :

- Ayiti premye me : yon jounen lit travayè nan yon peyi san travay

- Neyoliberalis la nan kriz


ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75, Delmas - HT 6120, HAÏTI
E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005 | URL: http://www.icklhaiti.org
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL